line decor
  
กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ก.พ.ร.)
line decor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2552
คำสั่งเกี่ยวกับตัวชี้วัดปี 2552
1. คำรับรองการปฏิบัติราชการ ผกก.ฯ - ผบก.ฯ ปี 2552 1. คำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนตัวชี้วัด
2. ข้อมูลคำรับรองการปฏิบัติราชการ ผกก.ปี 2552 2. คำสั่งตรวจติดตามประเมินผลปี 2552
3. คำรับรองการปฏิบัติราชการ รอง ผกก.ฯ (1) ปี 2552 3. คำสั่งมอบหมายตัวชี้วัดงานแผนงานและงบประมาณ ปี2552
4. คำรับรองการปฏิบัติราชการ รอง ผกก.ฯ (2) ปี 2552 4. คำสั่งมอบหมายตัวชี้วัดปี 2552
5. คำรับรองการปฏิบัติราชการ รอง ผกก.ฯ (3) ปี 2552 5. ตารางถ่ายทอดตัวชี้วัด (ใหม่) ปี 2552
6. คำรับรองการปฏิบัติราชการ งานธุรการกำลังพลฯ ปี 2552 6. ผังแจกจ่ายตัวชี้วัด ปี 2552
7. คำรับรองการปฏิับัติราชการงานการข่าว ปี 2552 7. ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด ปี 2552
8. คำรับรองการปฏิบัติราชการงานแผนงานและงบประมาณ ปี 2552 8. รายชื่อผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด ปี 2552
9. คำรับรองการปฏิบัติราชการงานส่งกำลังบำรุง ปี 2552  
10. คำรับรองการปฏิบัติราชการงานการเิงิน ปี 2552
11. คำรับรองการปฏิบัติราชการร้อย ตชด.331 ปี 2552
12. คำรับรองการปฏิบัติราชการร้อย ตชด.332 ปี 2552
13. คำรับรองการปฏิบัติราชการร้อย ตชด.333 ปี 2552
14. คำรับรองการปฏิบัติราชการร้อย ตชด.334 - 337 ปี 2552

 

คำรับรองการปฏิบัติราชการปี 2553
คำสั่งเกี่ยวกับตัวชี้วัดปี 2553