โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนในสังกัด กก.ตชด.๓๓

 

1. รร.ตชด.เฮียงไทยธำรงค์
25.ศกร.ตชด.บ้านแม่เหลอ
26.ศกร.ตชด.บ้านห้วยโปงเลา
27.ศกร.ตชด.บ้านห้วยมะโอ
28.ศกร.ตชด.พลเอก อรชุน พิบูลนครินทร์
29.ศกร.ตชด.บำรุงที่ 114
30.รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้ บ้านแม่ขอ
31.ศกร.ตชด.บ้านแม่มุใน ( บริษัท ซี เค
พาวเวอร์ (มหาชน) อุปถัมภ์)
32.ศกร.ตชด.บ้านนามะอื้น
33.ศกร.ตชด.บ้านแม่คอง