ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง
บุคลากร
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งและเขตบริการ
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน