ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านปอหมื้อ
บุคลากร
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งโรงเรียน
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน