ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ
บุคลากร
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งโรงเรียน
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน