ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนามะอื้น
บุคลากร
ประวัติความเป็นมา
ที่ตั้งโรงเรียน
 
 
กิจกรรมของโรงเรียน