"การก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี"จากการที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีได้เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2538 ยังความเศร้าโศกเสียใจแก่พสกนิกชาวไทยทั่วประเทศโดยเฉพาะตำรวจตระเวนชายแดน สังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน เขต 5 เดิม ซึ่งเป็นหน่วยตำรวจตระเวนชายแดนหน่วยแรกที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงรู้จัก เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินประทับ ณ พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เมื่อปี 2507 ซึ่งกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต 5 เดิม ได้จัดข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนไปปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยแด่พระองค์ท่าน ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์งานของตำรวจตระเวนชายแดนเรื่อยมา อาทิ งานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน งานพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงในชนบทที่หมู่บ้าน งานสงเคราะห์ช่วยเหลือประชานและสงเคราะห์ช่วยเหลือข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นของกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน จึงมีความเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรที่หน่วยตำรวจตระเวนชายแดน ควรจะมีพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีประดิษฐานไว้ ณ ที่ตั้งหน่วย เพื่อเป็นที่เคารพสักการะบูชาเป็นสิริมงคลจึงมีหนังสือขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตก่อสร้างพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวน 2 แห่ง คือ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และที่ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42 อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ราชเลขาธิการได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว พระราชทานพระราชานุญาต....

 

 


กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290