กก.ตชด.๓๓
ประกาศประกวดราคาและประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง ขายทอดตลาด

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๖

๑. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๕

๑. ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงอาคารหอประชุมวัฒนะ
๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารกองร้อย ตชด. ๓๓๖
๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารเรือแถวกองร้อย ตชด.๓๓๗
๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร รร.ตชด.เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ ๒
๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร รร.ตชด.ไลออนส์มหาจักร ๙
๗.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร รร.ตชด.ท่านผู้หญิงประไพรฯ
๘.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร ศกร.ตชด.บำรุงที่ ๑๑๔
๙.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคาร รร.ตชด.บางกอก เชฟ แชร์ริตี้
๑๐.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างอาคารบ้านพัก รร.ตชด.เบญจมะ ๑
๑๑.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย รร.ตชด.บ้านใหม่ฯ
๑๒.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย รร.ตชด.บ้านแม่ลอง
๑๓.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย รร.ตชด.บ้านหนองแขม
๑๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย รร.ตชด.บ้านเบญจมะ ๑
๑๕.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย อินทราฯ
๑๖.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างส้วม นร.ชาย บ้านแม่ลางิ้ว

ประจำเดือนเมษายน
- สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อประจำเดือนเมษายน
- สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างประจำเดือนเมษายน

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๔

๑. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ๒๕๖๔
๒. ประกวดราคาจ้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ก
๓.ประกวดราคาจ้างปรับปรุ่งถนนกองร้อย ตชด.๓๓๗
๔.ประกวดราคาสร้างอาคารทำการกองร้อยตชด.๓๓๔
๕.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารทำการกองร้อย
๖. ประกวดราคาจ้างก่อสร้างแฟลต5ชั้น กก.ตชด.๓๓

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๓

๑.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๒.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนบ้านไกล ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 1)
๓.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักนักเรียนบ้านไกล ศกร.ตชด.บ้านโตแฮ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน (ครั้งที่ 2)

การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๒
๑. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
๒.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างและปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต

๓.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแม่เหลอ
เอกสารเพิ่มเติม

๔.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู
เอกสารเพิ่มเติม
๕.เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๑
๑. เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๒. รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๓. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาน ๒๕๖๑

๔. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เรื่่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมร่องระบายน้ำ ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๓ ต.ขี้เหล็ก อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding )
-แบบแปลน
-ปริมาณงาน
-เอกสารประกวดราคา

๕. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบผิวเคปซีล กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๕ ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding )
-แบบแปลน
-ปริมาณงาน
-เอกสารประกวดราคา
๖. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ณ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๖ ต.ปางหมู อ.เมือง จว.แม่ฮ่องสอน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding )
-แบบแปลน
-ปริมาณงาน
-เอกสารประกวดราคา
๗. ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมข้าราชการบำเน็จบำนาญ
๘.ประกาศ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๓ เรื่องขายทอดตลาดสุนัขสงคราม
๙.ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๕ คัน
๑๐.ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ของทางราชการ จำนวน ๗ คัน
๑๑.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เพิ่มเติม
๑๒.สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑
เพิ่มเติม
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๖๐
๑.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๓๓๔
๒.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๓๓๖
๓.ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน ๑๐ คูหา ร้อย ตชด.๓๓๗
๔.ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก้อสร้างเรือนแถวชั้นประทวน ร้อย ตชด.336
๕.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม

๖.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน

- พฤศจิกายน ๑

- พฤศจิกายน ๒

 
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม ๒๕๕๙
๑.ขายทอดตลาดสุนัขสงคราม
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๕๘
ตุลาคม ๒๕๕๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ธันวาคม ๒๕๕๗
-01151257
-02151257
-03151257
-04151257
-05151257
-06151257
-07151257
-08161257
-09161257
-10171257
-11171257
-12171257
-13171257
-14261257
-15261257
-16261257
-17261257
-18261257

มกราคม ๒๕๕๘
-01090158
-02090158
-03090158
-04090158
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
มีนาคม ๒๕๕๘
เมษายน ๒๕๕๘
พฤษภาคม ๒๕๕๘


มิถุนายน ๒๕๕๘

๑. สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารเรือนแถวชั้นประทวน จำนวน ๑๒ หลัง


กรกฎาคม ๒๕๕๘

๑.ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องประชุม กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e - bidding )
-02170758

สิงหาคม ๒๕๕๘

๑.ประกวดราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

กันยายน ๒๕๕๘
 
 
การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม ๒๕๕๗
ตุลาคม ๒๕๕๖
พฤศจิกายน ๒๕๕๖
ธันวาคม ๒๕๕๖
มกราคม ๒๕๕๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
มีนาคม-พฤษภาคม ๒๕๕๗
มิถุนายน ๒๕๕๗
กรกฎาคม ๒๕๕๗
สิงหาคม ๒๕๕๗
กันยายน ๒๕๕๗
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๕๖
ประจำเดือนมีนาคม 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
ประจำเดือนมิถุนายน 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2556
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๕๕
ประจำเดือนตุลาคม 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนธันวาคม 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมกราคม 2555 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2555 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมีนาคม 2555 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนเมษายน 2555 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2555 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งปม.๒๕๕๔
ประจำเดือนตุลาคม 2553 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2553 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนธันวาคม 2553 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมกราคม 2554
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนมีนาคม 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนเมษายน 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนพฤษภาคม 2554
ประจำเดือนมิถุนายน 2554
ประจำเดือนกรกฏาคม 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนสิงหาคม 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือนกันยายน 2554 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
 
ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
ประจำเดือน ตุลาคม 2552 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2552 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม 2552
1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการกองร้อย, อาคารบ้านพักผู้บังคับกองร้ยอ, อาคารบ้านพักผู้บังคับหมวด, อาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ของ กก.ตชด.33 ลง 25 ธ.ค.2553
ประจำเดือน มกราคม 2553
1. ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง อาคารเรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา จำนวน 1 หลัง ของ กก.ตชด.33 ลงวันที่ 4 ม.ค.2553
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2553
1.
ประจำเดือน มีนาคม 2553
1. ประกาศจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง จำนวน 65 เครื่อง ประกาศ ณวันที่ 5 มีนาคม 2553
 
 
ปีงบประมาณ๒๕๕๒
ประจำเดือนตุลาคม 2551 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2551 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน ธันวาคม 2551 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน มกราคม 2552 (งบอุดหนุน)
1. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.01/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 7 รายการ ลง 7 ม.ค.52
2. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.02/2552 สอบราคาจัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน จำนวน 4 รายการ ลง 16 ม.ค.52
3. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.03/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบนักเรียน ลง 16 ม.ค.52
ประจำเดือน ก.พ.52
1.ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักของทางราชการ ลงวันที่ 23 ก.พ.2552
ประจำเดือน มี.ค.52 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน เม.ย.52 ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 (งบปกติ)
1. เอกสารประกวดราคา เลขที่ ซ.06/2552 ประมูลซึ่งครุภัณฑ์ยานพาหนะ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จัดซื้อรถบรรทุก ขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 4 คัน 18 พ.ค.52
ประจำเดือน พฤษภาคม 2552 (งบอุดหนุน)
1. เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.07/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน จำนวน 16 รายการ ลง 25 พ.ค.52
2. เอกสารสอบราคา เลขที่ ซ.08/2552 สอบราคาจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา จำนวน 16 รายการ ลง 25 พ.ค.52
ประจำเดือน มิถุนายน 2552 (งบ อบจ.เชียงใหม่)
1. เอกสารสอบราคา เลขที่ 10/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 86 รายการ ลง 19 มิ.ย.52
2. เอกสารสอบราคา เลขที่ 11/2552 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 9 รายการ ลง 19 มิ.ย.52
3. เอกสารสอบราคา เลขที่ 12/2552 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 10 รายการ ลง 26 มิ.ย.52
ประจำเดือนกรกฏาคม 2552 (งบค่าหัว 15 ปี)
1. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.13/2552 สอบราคาจัดซื้อชุดนักเรียน นักเรียนก่อนวัยเรียน จำนวน 2 รายการ ลง 3 ก.ค.52
2. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.15/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุฝึกทักษะพัฒนาอาชีพ จำนวน 49 รายการ ลง 3 ก.ค.5 2
3. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.16/2552 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ลง 3 ก.ค. 52
4. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.17/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน14 รายการ ลง 3 ก.ค.52
5. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.18/2552 สอบราคาจัดซื้อสำนักงาน จำนวน 69 รายการ ลง 9 ก.ค.52
6. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.19/2552 สอบราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 34 รายการ ลง 13 ก.ค.52
7. ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างของ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 9 โรงเรียน ลง 15 ก.ค.52
ประจำเดือนสิงหาคม 2552 (งบปกติ)
1. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.21/2552 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบตอนเดียว จำนวน 1 คัน ลง 9 ก.ค.52
ประจำเดือนกันยายน 2552 (งบ อบจ.แม่ฮ่องสอน)
1. เอกสารสอบราคาจัดซื้อ เลขที่ ซ.22/2552 สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน7 รายการ ลง 14 ก.ย.52