รายงานงบทดลอง กก.ตชด.๓๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕
๑. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๒. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔
๑. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๒. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
๔. รายงานกระทบยอดเงินทดรองราชการ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓


เดือน ตุลาคม

เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
รายละเอียดประกอบรายการงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน๒๕๖๓
๑. รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๒. รายงานจัดเก็บ นำส่ง รายได้แผ่นดินและเงินฝากคลัง
๓. รายงานเงินคงเหลือประจำวัน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม

เดือน สิงหาคม

เดือน กันยายน
รายละเอียดประกอบงบทดลองประจำเดือน ก.ย.๖๒
งบทดลองงวด ๑ ถึง ๑๖ งปม.๖๒

 

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

เดือน ตุลาคม
เดือน พฤศจิกายน
เดือน ธันวาคม
เดือน มกราคม
เดือน กุมภาพันธ์
เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน

เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
เงินฝากคลัง ประจำเดือน กันยายน
งบกระทบยอดฝาก ธนาคาร ประจำเดือน กันยายน
เงินคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน กันยายน
รายงานงบทดลอง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เดือน มีนาคม
เดือน เมษายน
เดือน พฤษภาคม
เดือน มิถุนายน
เดือน กรกฎาคม
เดือน สิงหาคม
เดือน กันยายน
งบทดลองสิ้นปีงบประมาณ ๒๕๖๐
เอกสารประกอบรายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญ งบประมาณ ๒๕๖๐