หน่วยงานในสังกัด

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

 
 
พ.ต.ต.ไพโรจน์ อุณพันธ์
สว.ธุรการกำลังพลฯ

งานธุรการกำลังพลและคดีวินัย
           เป็นฝ่ายอำนวยการมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการ การบริหารงานบุคคล คดีวินัย สิทธิกำลังพล สวัสดิการ การป้องกันอุบัติภัย การพัฒนาระบบข้อมูล และงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของแผนกใด ในกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓แบ่งออกเป็น ๕ หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑. หมวดธุรการ
          ๒. หมวดสวัสดิการ
          ๓. หมวดคดี – วินัย
          ๔. หมวดกำลังพล
          ๕. หมวดประวัติ
พ.ต.ท.พิเชษฐ หมายดี
สว.งานแผนงานและงบประมาณ


งานแผนงานและงบประมาณ

          เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานยุทธการ การฝึก ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ แบ่งออกเป็น ๔ หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑. หมวดงานธุรการ
          ๒. หมวดงานแผน/คำสั่ง
          ๓. หมวดงานงบประมาณ
          ๔. หมวดการฝึกและศึกษา

พ.ต.ต.หญิง สุวรรณา ภูบาล
สว.งานส่งกำลังบำรุง


งานส่งกำลังบำรุง

          เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การจัดพัสดุและการส่งกำลังบำรุงของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 แบ่งออกเป็น ๖ หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑ . หมวดธุรการ
          ๒ . หมวดจัดซื้อ
          ๓ . หมวดจ้ดจ้าง
          ๔ . หมวดครุภัณฑ์ ,พลาภัณฑ์
          ๕ . หมวดสรรพาวุธ
          ๖ .หมวดยุทธโยธา

 

พ.ต.ต.เอกชัย อุดหนุน
สว.งานการข่าว


งานการข่าว

          เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการข่าว แผนที่ การรักษาความปลอดภัยและการปราบปรามยาเสพติด ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 แบ่งออกเป็น 4 หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑. หมวดงานแผนที่และการวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการ
          ๒. หมวดงานการผลิตข่าวกรองที่เกี่ยวกับ อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
          ๓. หมวดงานการผลิตข่าวกรองเกี่ยวกับความมั่นคง
          ๔. หมวดงานการต่อต้านข่าวกรอง และรวบรวมผลการซักถาม

 

 

สว.งานการเงิน


.งานการเงิน

          เป็นฝ่ายอำนวยการ มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานการบริหารการเงินของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 แบ่งออกเป็น 4 หมวดงานดังนี้คือ
          ๑. หมวดงานบัญชี/ตรวจสอบ
          ๒. หมวดงานเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
          ๓. หมวดงานธุรการ
          ๔. หมวดงานงบกลาง
          ๕. หมวดงานค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๐๑-๒๙๒๑ ต่อ ๓๓๐๑๔
ร.ต.อ. สุรกาญ มูลมอญ
หัวหน้ากลุ่มงาน
เก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด


กลุ่มงานเก็บกู้และทำลายวัตถุระเบิด
          เป็นฝ่ายสนับสนุนมีหน้าที่สำคัญดังนี้
          ๑. ค้นหาวัตถุระเบิด
          ๒. พิสูจน์ทราบวัตถุระเบิด
          ๓. เก็บกู้วัตถุระเบิด
          ๔. ทำลายวัตถุระเบิด
          ๕. ตรวจสถานที่เกิดระเบิด

331

พันตำรวจตรี ณภัทร ชะวาลา
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๑


กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๑

           เป็นฝ่ายสนับสนุน
มีหน้าที่รับผิดชอบงานการสื่อสาร การขนส่ง การแพทย์และ งานรักษาความปลอดภัยปกครองบังคับ บัญชา อำนวยการ ควบคุมและกำกับดูแลหน่วย ในสังกัด แบ่งออกเป็น ๕ หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑. บก.ร้อย
          ๒. หมวดรักษาความปลอดภัย
          ๓. หมวดสื่อสาร
          ๔. หมวดขนส่ง
          ๕. หมวดแพทย์

 

พ.ต.ต.ประยูน ศาลาสุข
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๒

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๒
          
มีหน้าที่เสริมสร้างคุณภาพการศึกษาของชาวบ้านและ
ประชาชน ไกลคมนาคม ปฏิบัติการทางจิตวิทยา พัฒนาเสริมสร้างความมั่นคง สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในภารกิจของตำรวจตระเวนชายแดน ปกครองบังคับบัญชา อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลหน่วยในสังกัด แบ่งออกเป็น ๑๐ หมวดงาน ดังนี้
          ๑. หมวดงานธุรการกำลังพลและคดีวินัย
          ๒. หมวดงานส่งกำลังบำรุง
          ๓. หมวดงานการข่าว งานแผนงานและงบประมาณ
          ๔. หมวดงานการเงิน
          ๕. หมวดงานการศึกษา
          ๖. หมวดงานลูกเสือชาวบ้าน
          ๗. หมวดงานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
          ๘. ศูนย์ประชาสัมพันธ์
          ๙. หมวดปฏิบัติการจิตวิทยา
          ๑๐. หมวดพัฒนาการ  

พ.ต.ต.ชมาบดี สุริยอมร
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๓

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๓
          
มีหน้าที่ให้การสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ ด้วยอำนาจการยิง ของอาวุธประจำหน่วย และงานที่เกี่ยวกับสุนัขสงคราม ปกครองบังคับบัญชา อำนวยการควบคุมและกำกับดูแลหน่วยในสังกัด แบ่งออกเป็น ๗ หมวดงาน ดังนี้คือ
          ๑. หมวดรถเกราะ ๑
          ๒. หมวดรถเกราะ ๒
          ๓. หมวดเครื่องยิงลูกระเบิดหนัก
          ๔. หมวดเครื่องยิงลูกระเบิด ๙๓
          ๕. หมวดจักรยานยนต์
          ๖. หมวดสุนัขสงคราม
          ๗.บก.ร้อย
พันตำรวจโท กิตติพงษ์ ชัยอนันต์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๔
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๔
    
ตั้งอยู่ที่ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ อ.แม่อาย อ.ฝาง ,อ.ไชยปราการ

 

ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๕กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๕
    ตั้งอยู่ที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รับผิดชอบพื้นที่ อ.เชียงดาว ,อ.เวียงแหง ,อ.พร้าว ,อ.แม่แตง
พ.ต.ต.ธวัชชัย สุรินต๊ะ
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่๓๓๖
ตั้งอยู่ที่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน รับผิดชอบพื้นที่ อ.เมือง ,อ.ขุนยวม ,อ.ปางมะผ้า , อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พ.ต.ท.นิรันดร์ ไชยรัตน์
ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๗
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓๗
ตั้งอยู่ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน รับผิดชอบพื้นที่ อ.แม่สะเรียง ,อ.สบเมย ,อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ,อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
 

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290