******** กก.ตชด.๓๓ รับเรื่องราวร้องทุกข์ *********

คำสั่ง กก.ตชด.๓๓ ที่ ๑๙๑ /๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานผู้รับผิดชอบดำเนินการตามโครงการศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการเรื่องร้องเรียน