ภารกิจ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี

 
          กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี มีหน้าที่ภารกิจ รับผิดชอบปกครองบังคับบัญชา อำนวยการ ควบคุมดูแลหน่วยในสังกัดให้ปฏิบัติตามแผน โครงการและนโยบายในพื้นที่ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน คือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และ ลำปาง มีพื้นที่ส่วนหน้าติดต่อชายแดน ไทย - พม่า ระยะทางยาว ๖๙๕ กิโลเมตร ส่วนจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ส่วนหลังในการปฏิบัติงานจะดำเนินการตามแผนกลยุทธ์หลัก เดิมคือแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วย ประกอบด้วย ๕ แผนกลยุทธ์หลัก ดังนี้
          ๑. การรักษาความมั่นคงภายใน ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับแผนงาน ๓ กลยุทธ์ คือ
                    ๑.๑ การป้องกันและรักษาสถานการณ์ชายแดน
                    ๑.๒ การป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบ
                    ๑.๓ การพัฒนาด้านการข่าว
          ๒. การรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับแผนงาน ๗ กลยุทธ์ คือ
                    ๒.๑การถวายความปลอดภัย
                    ๒.๒การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                    ๒.๓การป้องกันและปราบปรามการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
                    ๒.๔การป้องกันและปราบปรามการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง
                    ๒.๕การป้องกันและการลักลอบค้าสินค้าหลบหนีภาษีศุลกากร
                    ๒.๖การป้องกันและปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายอาวุธสงครามและวัตถุระเบิด
                    ๒.๗การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
          ๓. การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับแผนงาน ๕ กลยุทธ์ คือ
                    ๓.๑ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
                    ๓.๒ การศึกษาในถิ่นทุรกันดารและไกลคมนาคม
                    ๓.๓ พัฒนาชนบทเพื่อความมั่นคง
                    ๓.๔ การบรรเทาภัย
                    ๓.๕ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          ๔. การส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อย ประกอบด้วย กลยุทธ์ระดับแผนงาน ๕ กลยุทธ์ คือ
                    ๔.๑ การดำเนินงานชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่ตามแนวชายแดน
                    ๔.๒ งานลูกเสือชาวบ้าน
                    ๔.๓ การฝึกอบรมเยาวชน
                    ๔.๔ การฝึกอบรมประชาชน
                    ๔.๕ การประชาสัมพันธ์
          ๕. การพัฒนาการบริหารโดยพัฒนาบุคลากรของหน่วย ประกอบด้วยกลยุทธ์ระดับแผนงาน ๔ กลยุทธ์ คือ
                    ๕.๑ การบริหารกำลังพล
                    ๕.๒ การพัฒนาคุณภาพกำลังพล
                    ๕.๓ การพัฒนาการปฏิบัติงาน
                    ๕.๔ การพัฒนาองค์กร

 

   
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290