พ.ต.อ.ศรีสุข มหินทราเทพ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๘ - พ.ศ. ๒๕๐๑

 
พ.ต.อ.อังกูร ทัตตานนท์
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต๕
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ - พ.ศ. ๒๕๐๒
 
พ.ต.อ.จิตต์ ลีลายุทธ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต๕
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๒ - พ.ศ. ๒๕๐๓
 
พ.ต.อ.เสริม ยะคะเสม
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต๕
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๓ - พ.ศ. ๒๕๐๖
 
 
 
 
พ.ต.อ.ไพโรจน์ ปุษยนาวิน
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๑๖ ส.ค.๐๖ - ๓๑ ธ.ค. ๑๔
 
พ.ต.อ.ชุบ สงวนสัตย์
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๑ ม.ค. ๑๕ - ๒๑ ต.ค. ๑๙
 
พ.ต.อ.ประวรรตน์ สินธุุวัต
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๒๒ ต.ค. ๑๙
- ๒๖ ธ.ค. ๒๑
 

พ.ต.อ.จรูญ สรณนรธรรม
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๒๗ ธ.ค. ๒๑ - ๒ เม.ย. ๒๓

 
 
 
พ.ต.อ.พัฒนเดช บุญนาค
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๓ เม.ย. ๒๓ - ๒๗ เม.ย. ๒๕
 
พ.ต.อ.ชินะ เวศกาวี
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๒๘ เม.ย. ๒๕ - ๑ ต.ค. ๒๕
 
พ.ต.อ.เสน่ห์ ธารากิจ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่ ๒ ต.ค. ๒๕ - ๕ ต.ค. ๒๗
 
พ.ต.อ.คำรณ ลียะวณิช
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่๖ ต.ค. ๒๗ - ๑ ต.ค. ๒๘
วิจิตร
 

พ.ต.อ.วิจิตร เวชศาสตร์
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๕
ตั้งแต่๒ ต.ค. ๒๘ - ๑๑ ธ.ค. ๒๙

 
พ.ต.อ.บวร สงคศิริ
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑๗ ธ.ค. ๓๑ - ๘ พ.ย. ๓๒
พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ สิงหรา ณ อยุธยา
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๙ พ.ย. ๓๒ - ๓๐ ก.ย. ๓๕
พ.ต.อ. สานิตย์ โพธฺ์พูนศักดิ์
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๓๕ - ๓๑ ม.ค. ๓๘
 
 
 

พ.ต.อ.ไพศาล จันทรมณี
ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑ ก.พ. ๓๘ - ๑๖ ต.ค. ๓๘
 

พ.ต.อ.ประสาทพร บุญเดช
ผู้กำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่
๑๖ ต.ค. ๓๘ - ๑๐ พ.ย. ๔๓

พ.ต.อ.กู้ศักดิ์ อาสาสรรพกิจ
ผู้กำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑๑ พ.ย. ๔๓ - ๓๐ พ.ย. ๔๗


พ.ต.อ.ทรงยศ เดชจบ
ผู้กำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๔๗ - ๑ พ.ย. ๔๘
 
 
 
พ.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ สว่างผล
ผู้กำกับการ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑ พ.ย.๔๘ -๑ พ.ย. ๕๐
 

พ.ต.อ.เนรมิต ดุสิตากร
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑ พ.ย. ๕๐ - ๑๙ พ.ย. ๕๑

 

พ.ต.อ.พงศ์พิชญ์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๒๐พ.ย. ๕๑ - ๙ ก.พ.๕๔

 
พ.ต.อ.ยุทธพล แก้วเจริญ
ผู้กำกับการ
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑๐ ก.พ.๕๔ - ๕ ธ.ค.๕๕
 

พ.ต.อ.ชัยณรงค์ สุตสม
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๖ ธ.ค.๕๕ - ๕ ก.พ.๕๗

พ.ต.อ.ปรีชา วังปรีชา
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๕ ก.พ. ๕๗ - ๑๕ มี.ค. ๖๒

พ.ต.อ.โชคชัย ชูแสง
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่๑๕ มี.ค. ๖๒ - ๑๒ ธ.ค. ๖๒

พ.ต.อ.อภิชาติ รักพงษ์
ผู้กำกับการ
กองกำกับการ ตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓
ตั้งแต่ ๑๒ ธ.ค. ๖๒ - ปัจจุบัน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ค่ายสมเด็จพระบรมราชชนนี
เลขที่182 หมู่ 7 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290