ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านวาทู

บ้านวาทู  เป็นบ้านบริวารของบ้านแม่สอง หมู่ที่ ๓ ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง  จว.แม่ฮ่องสอน
สูงจากระดับน้ำทะเล ๒,๐๓๙ เมตร มีประชากร ๑๐๖  คน เป็นชาย ๕๖ คน,เป็นหญิง  ๕๐ คน จำนวนครัวเรือน  ๑๘  หลังคาเรือน  เป็นชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง  ภาษาที่ใช้ ภาษากะเหรี่ยง และภาษาไทย ประชากร ประกอบอาชีพ  ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์  มีศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” จำนวน ๑ แห่ง  ด้านสาธารณูประโภค  ไฟฟ้า ไม่มี ,โทรศัพท์ ไม่มี  ,สถานีอานามัย ไม่มี  ประปาใช้ประปาภูเขา อยู่ห่างจากชายแดน ประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประมาณ ๔  กิโลเมตร   โรงเรียนระดับประถมที่ใกล้ที่สุด คือ โรงเรียนบ้านสล่าเชียงตอง  ต.เสาหินฯ   ระยะทาง  ๑๖ กม. ,โรงเรียนบ้านเสาหิน  ระยะทาง ๑๗ กม. ใช้เดินทางเท้า  ๔ – ๕  ชั่วโมง  ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ บ้านที่อยู่ใกล้เคียงบ้านวาทู  มีดังนี้
             ๑.๑ บ้านพะโปแฮ  มีประชากร ๗๒ คน เป็นชาย ๓๖ คน ,หญิง ๓๖ คน  จำนวน   ครัวเรือน  ๑๑ หลังคาเรือน ห่างจาก บ.วาทู  ประมาณ  ๒  กม.
             ๑.๒ บ้านขุนแม่สอง    มีประชากร   ๗๔  คน เป็นชาย ๔๕  คน,หญิง ๒๙ คน  จำนวน ครัวเรือน  ๑๔  หลังคาเรือน  ห่างจาก บ.วาทู ประมาณ  ๓  กม.
             ๑.๓ บ้านแม่โป่   มีประชากร ๑๙๙  คน เป็นชาย ๙๔ คน,หญิง ๑๐๕ คน  จำนวน ครัวเรือน   ๒๘  หลังคาเรือน  ห่างจาก บ.วาทู ประมาณ  ๔ กม.
             ๑.๔ บ้านแม่สอง  มีประชากร  ๕๕  คน  เป็นชาย ๓๑ คน ,หญิง ๒๔ คน  จำนวน  ครัวเรือน  ๑๒  หลังคาเรือน ห่างจาก บ.วาทู  ประมาณ ๑๐ กม.
              รวมทั้งสิ้น  ๘๓ หลังคาเรือน ประชากร  ๕๐๖ คน เป็นชาย ๒๖๒ คน,หญิง ๒๔๔ คน