ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติบ้านน้ำบ่อสะเป่

 

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ ตั้งอยู่บ้านน้ำบ่อสะเป่ หมู่ที่ 3 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พิกัด MB 156567  อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3  กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากเมื่อวันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2557 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการบินไทย  อำเภอ คลองหาด  จังหวัดสระแก้ว  ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งกับ พล ต.อ. อรรถชัย  เกิดมงคล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และ พล ต.ท. เทพ อมรโสภิต รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ตำรวจตระเวนชายแดนสำรวจพื้นที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารที่ยังไม่มีโรงเรียน ว่ายังมีที่ใดบ้าง และให้ดำเนินการจัดตั้งโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การศึกษากับเด็ก เยาวชน และประชาชน ในพื้นที่ ประกอบกับในพื้นที่อำเภอปางมะผ้าบางแห่งยังมีปัญหาด้านยาเสพติด  ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง  ปัญหาการบุกรุกทำลายป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ  ขาดการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยเฉพาะการบริการด้านการศึกษายังไม่ยังไม่เข้าถึงคนในชุมชน
การจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ขึ้นครั้งแรกเมื่อ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2557 โดยใช้บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้าน โดยการบริจาคของ นางอาซามา  เลาใส่ อายุ 67 ปี ราษฎรบ้านน้ำบ่อสะเป่ พร้อมด้วยเครือญาติรวม 10 ราย พื้นที่ทั้งหมดจำนวน 3.5 ไร่ (อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของหมู่บ้าน) ให้กับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 336 และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อให้บริการด้านการศึกษาและทำการสอนหนังสือให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ซึ่งเป็นพื้นที่ทุรกันดาร การศึกษายังเข้าไม่ถึง การคมนาคมยากลำบาก ซึ่งก่อนหน้านี้เด็กในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะเดินทางไปเรียนหนังสือที่โรงเรียนศูนย์ปางมะผ้าในโครงการตามพระราชดำริ ระยะทางห่างจากหมู่บ้านน้ำบ่อสะเป่ 5 กิโลเมตร (ทางเดินเท้า)  จึงทำให้การเดินทางไปโรงเรียนของเด็กเป็นไปด้วยความยากลำบาก  โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ผิวถนนจะลื่นเป็นอย่างมาก  ทำให้เป็นภาระของผู้ปกครองในการเดินทางไปรับไปส่ง  และในบางครั้งเด็กก็ไม่สามารถเดินทางไปโรงเรียนได้  ส่งผลให้เด็กขาดเรียนทำให้การเรียนไม่ต่อเนื่อง ดังนั้นผู้ปกครองของนักเรียนและชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู่บ้าน  จึงได้มีความเห็นสมควรให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน  จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำบ่อสะเป่ขึ้นเพราะชาวบ้านมีความตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษาต่อเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อจะได้เป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาชุมชนของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าทัดเทียมชุมชนอื่นๆต่อไปในอนาคตภายหน้า