ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง

ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ม.๑๓  ต.ปางหมู  อ.เมือง  จ.แม่ฮ่องสอน ๕๘๐๐๐
พิกัด LB ๗๗๖๔๕๗ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของ ร.ร.ตชด.การบินไทย อ.คลองหาด จ.สระแก้ว ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับทรงมีพระราชกระแสกับ พล.ต.ท.อรรถชัย   เกิดมงคล ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ให้ตำรวจตระเวนชายแดนทำการสำรวจพื้นที่ช่องว่างที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาและให้ตำรวจตระเวนชายแดนจัดตั้งโรงเรียนเพื่อให้การศึกษากับประชน และต่อมาเมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ ในการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยม ร.ร.ตชด.รัปปาปอร์ต อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี พระราชทานแนวทางการจัดตั้งโรงเรียนตามพระราชกระแสฯ เมื่อวันที่ ๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๗ โดยให้ใช้แนวทางของ พล.ต.ต.เทพ   อมรโสภิต  ที่ได้จัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ( ศกร.ตชด. )
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายที่  ๓๓  ได้สำรวจพื้นที่สำหรับการก่อสร้างศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  ในพื้นจังหวัดแม่ฮ่องสอนเขตรับผิดชอบของ  กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่  ๓๓๖  ต่อมา  พ.ต.ท.พงษ์นรินทร์  พลนำ  ผบ.ร้อย ตชด.๓๓๖  ได้เข้าพื้นที่สำรวจความต้องการ  จำนวนเด็กที่จะเข้าเรียนในศูนย์การเรียน  โดยมีคณะจากโครงการรุ่งอรุณแสงทอง  บริจาคเงินจำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  ในการสร้างอาคารเรียน และได้ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนจำนวน ๑ หลัง ขนาด  ๖ x ๓๖  เมตร  ห้องละ  ๖x๖  เมตร  จำนวน ๖  ห้อง 
เมื่อ ๒๑  มีนาคม  ๒๕๕๗ และในปีการศึกษา 2558 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมูลนิธิพระบรมธาตุดอย
สุเทพ จำนวน 1,500,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่ม 1 หลัง  ขนาด 4 x 36 เมตร  จำนวน 6  ห้องเรียน

เมื่อ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง ได้ทำการเปิดเรียนอย่างเป็นทางการ โดยส่วนหนึ่งอาศัยห้องน้ำ ห้องครัว อาคาร ของศูนย์เด็กเล็กบ้านดอยแสงองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูใช้เป็นการ