ประวัติความเป็นมา ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ

  ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโกแประ หมู่ที่ ๙  ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน พิกัด  LA ๔๓๙๒๗๗   จัดตั้งเมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
             สืบเนื่องจากพื้นที่ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังคงมีปัญหาในเรื่องการบริการทางการศึกษาที่ไม่ทั่วถึง ตลอดจนการเข้าไปดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปด้วยความยากลำบาก ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบจัดการศึกษาโดยตรง โครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ร่วมกับ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 ออกสำรวจหมู่บ้านที่ยังไม่มีการจัดการศึกษาพบว่าหมู่บ้านจอปร่าคี บ้านปอหมื้อ บ้านโกแประ และหมู่บ้านบริวารยังไม่มีโรงเรียน ทำให้เด็กและเยาวชนจำนวนมากขาดโอกาสทางการศึกษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสให้กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนขึ้น เพื่อให้บริการด้านการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ โดยมอบหมายให้กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓ เป็นผู้จัดตั้ง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 337 ดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ เปิดทำการสอนครั้งแรก เมื่อ วันที่ ๑6 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยจัดการศึกษาเป็น ๒ ระดับ คือ ระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษา เมื่อเริ่มก่อตั้งมีนักเรียน จำนวน ๙๒  คน เป็นชาย  ๓๖  คน  หญิง  ๕๖  คน   โดยได้แต่งตั้ง ดาบตำรวจ พนารัตน์  จินดากูล    ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ ปัจจุบัน มี ร้อยตำรวจตรี อนันต์   ไชยสิทธิ์ ทำหน้าที่ครูใหญ่ ( ๒๕๕๔ –ปัจจุบัน )
            สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และทรงเยี่ยมราษฎร  จำนวน  ๑ ครั้ง เมื่อวันที่  ๒๗  มกราคม  ๒๕๕๔
            ปัจจุบันศูนย์การเรียนมีพื้นที่ทั้งหมด    ๒๐  ไร่